Ohtlikeks veosteks lennutranspordis liigitatakse vastavalt IATA Ohtlike Veoste Regulatsioonile kõik ained ja esemed, mis plahvatuse-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis märkimisväärset kahju inimeste tervisele või/ja keskkonnale. Ohtlike veoste transport lennukiga saab toimuda ainult rangelt reguleeritud juhiste järgi, mille täpne järgimine on kriitilise tähtsusega inimeste tervise ja keskonna ohutuse tagamisel. Selle tõttu on väga oluline valida vedajaks ettevõte kes omab ohtlike veoste transportimisel pikaajalist kogemust vastavat sertifikaati.

Ohtlike veoste liigitus

Vastavalt rahvusvahelise lennutranspordi assotsiatsiooni (IATA) ohtlike veoste regulatsioonile liigitatakse ohtlikud veosed üheksasse klassi vastavalt keemilistele ja füüsilistele iseloomuomadustele.

Ohtlike veoste liigitus ja vastav markeering:

Klass 1. Lõhkeained
ohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 2. Gaasid
ohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud
ohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransportohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 4.1 Kergestisüttivad tahked ained
ohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 4.2 Kergesti isesüttivad ained
ohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 4.3 Ained, mis veega kokku puutudes tekitavad põlevaid gaase
ohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 5.1. Oksüdeerivad ained
ohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 5.2. Orgaanilised peroksiidid
ohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 6.1. Mürgised ained
ohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 6.2. Nakatavad ained
ohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 7. Radioktiivsed materjalid
ohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 8. Sööbivad ained
ohtlik veos (DGR) ja lennutransport
Klass 9. Muud ohtlikud ained ja seemned
ohtlik veos (DGR) ja lennutransport

Selleks, et ohtliku aine nimetus oleks rahvusvaheliselt kõigile osapooltele üheselt mõistetav ja arusaadav on ECOSOC (United Nations Economic and Social Council) välja pakkunud ühtse UN numbri süsteem kus igale ohtlikule ainele antakse rahvusvaheliselt kokku lepitud UN number. UN number koosneb tähtedest UN, millele järgneb neljakohaline numbri kombinatsioon (UN1950 – aerosoolid). Nimekirja hetkel kasutuses olevatest UN numbritest leiate siit! 

Eriti ohtlikeks aineteks lennutranspordis peetakse plahvatusohtlikke – Klass 1, väga tugevatoimelised mürkaineid – klass 6.1. ja radioktiivseid materjale – klass 7.

Ohtlike veoste pakendamine

Ohtlike veoste pakendamisel lennutranspordiks peab silmas pidama konkreetsele ohtlikule ainele seatud pakendamis reegleid. Igale ohtlikule ainele ja selle aine erinevatele kogustele on ette nähtud kindel pakend ja pakendamise viis. Enamik ohtlikke aineid on lähtuvalt nende ohtlikkusastmest jagatud kolme pakendigruppi

Pakendigrupp 1: eriti ohtlikud ained, pakendamisel on vajalik kõige vastupidavam pakend.
Pakendigrupp 2: keskmise ohtlikuse tasemega ained
Pakendigrupp 3: kõige madalama ohtlikuse tasemega ained

Üldiselt kasutatakse ohtlike veoste pakendamisel spetsiaalseid UN markeeringuga pakendeid, mis on vastava asutuse poolt katsetatud ja sertifitseeritud.

ohtlik veos (DGR) ja lennutransport

UN pakend pole teatud juhul vajalik, näiteks kui ohtliku ainet transporditakse piiratud koguses (limited quantity). Antud juhul on ohtliku aine kogus niivõrd väike, et isegi kui pakend peaks viga saama ei kujuta leke ümbritsevale keskonnale ohtu.

Lisaks UN markeeringule peab välisel pakendil olema kõigi pakendis sisalduvate ohtlike ainete liikide kleebised, korrektne UN number koos aine nimetusega, kauba saatja ja saaja andmed. Üleliigsed markeeringud ja kleepsud on keelatud.

Saatja kohustused ohtlike veoste transportimisel

Kauba saatja peab enne ohtliku veose transporti veenduma, et saadetav kaup on lennutranspordiks aksepteeritav ja ohtliku aine klass on täpselt identifitseeritud, kaup markeeritud, pakendatud, kleebitud ja dokumenteeritud vastavalt IATA ohtlike veoste regulatsioonile. Samuti peab saatja veenduma, et antud saadetis on vastavuses saatja riigi-, transiit riigi- ja saaja riigi seadusest tulenevate nõuetega ja muude regulatsioonidega.

Ohtlike veoste deklaratsioon

Kui kaup on pakendatud, markeeritud ja kleepsutatud siis jääb veel vormistada ohtliku aine deklaratsioon ilma milleta ohtliku veost lennukile ei laeta.  Ohtliku aine deklaratsioon sisaldab:

  • aine tunnusnumber (UN + number)
  • veose tunnusnimetus ja/või aine tehnilise või keemilise grupi nimetus
  • ohtliku aine klass
  • pakendi grupp (juhul kui see on määratud)
  • pakendite arv ja kirjeldus
  • iga erineva UN-numbri või tunnusnimetusega ohtliku aine või eseme üldkogus (maht, täismass või puhasmass)
  • lisainfo (näiteks jäätmed, mürgine sissehingamisel)

 

Ohtlikud veosed

Baltmark Logistics saab ohtlike ainete veol ja käsitlemisel põhiosa tööst enda kanda võtta. Kuigi kauba saatja vastutab pakendi, selle tähistuse ja dokumentatsiooni eest, jääb täisteenuse sisseostmisel saatja mureks vaid kauba pakendamine ja ohtliku kauba deklaratsiooni allkirjastamine.

Siit leiate rohkem infot meie poolt pakutavatest lennutranspordi teenustest.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust või saatke päring!